2024. Július 24. Kinga,Kunigunda, Kincső, Krisztina

MENÜ

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Intézmények

Gazdasági Társaságaink

Környezetvédelem
 


Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés
Főépítészi Iroda

 

Iroda neve:
 
Főépítészi Iroda
 
Címe:
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. Földszint 4.
Telefon: (22) 537-206, fax: (22) 537-623
Irodavezető,
a városi főépítész:
Lantay Attila
Iroda munkatársai
 
Titkárság:
         Komócsi Zsoltné
 
Ügyintézők:
         Czikora József
         Horváth Krisztina
         Kovács Ádám
         Lovász István
         Ötvös Ildikó
         Sagát Ágnes 
         Schmidt Nóra
Ügyfélfogadási időpontok:
 
Az ügyintézők ügyfélfogadása:
 • Szerda: 8-12 és 13-16 óra között
 • Péntek: 8-12 óra között
A városi főépítész előzetes időpont egyezetés alapján fogad ügyfeleket.
Általános feladatok
 
A Főépítészi Iroda a településrendezés, a település szerkezetének és terület-felhasználásának szabályozásával kapcsolatos előkészítő feladatokat, valamint a város építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében végzett feladatokat látja el.


Településrendezési eszközökkel kapcsolatos feladatok
 
A településrendezés körében az önkormányzat településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő jogszabályban meghatározott feladatok ellátása:
 • a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslat, a tervezési megbízás feltételeinek és követelményeinek, döntésre való előkészítése
 • településrendezéssel összefüggő partnerség
 • az előzetes tájékoztatás előkészítése az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett lakosság, partnerek, szervezetek, érdek-képviseleti szervek, valamint településszerkezeti tervet érintően a szomszédos települések önkormányzatai, és a megyei önkormányzat szervei részére a rendezés helyéről, céljáról, várható eredményéről,
 • a településrendezési eszközök készítése során az önkormányzat érdekeinek képviselete valamint folyamatos együttműködés a tervezőkkel
 • a településrendezési eszközök véleményezési- és egyeztetési eljárásainak szervezése és irányítása,
 • a véleményezési eljárás során a településrendezési eszköz tervezetének lakossági véleményezésre történő  közzététele, a közszemle biztosítása,
 • a véleményezési és egyezetetési eljárás befejezését követően a beérkezett észrevételek figyelembevételével a településrendezési eszközök jóváhagyásra való előkészítése,
 • gondoskodás a megállapítás során hozott változtatások átvezetéséről, illetőleg szükség szerint az újbóli véleményeztetés lefolytatásáról,
 • nyilvántartás vezetése a település, illetve a térség területére készült településrendezési eszközökről,
 • amennyiben az információtechnológiai feltételei biztosítottak, gondoskodás a jóváhagyott, hatályos településrendezési eszközök  önkormányzat honlapján történő közzétételéről.
Együttműködéssel kapcsolatos feladatok
 • kérésre tájékoztatás adása, illetve főépítészi konzultáció biztosítása a hatályos településrendezési eszközökben foglaltakról, továbbá a településképi követelményekről,
 • közreműködés az építésügyi és a településrendezési tevékenység összehangolásában, szakmai tanácsadás az építési hatósági és település-fejlesztési tervezési munka ellátásához,
 • javaslattétel a településrendezési tervek készíttetésére, a meglévő tervek korszerűsítésére,
 • közreműködés a kulturális örökség védelméről szóló törvényben foglaltakkal, valamint a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában,
 • az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozásának előkészítése, érvényesülésének figyelemmel kísérése, az azokkal összefüggő nyilvántartás vezetése
 • az állami főépítésszel együttműködés a területrendezési és településszerkezeti terv összhangjának megteremtése érdekében;
 • szakmai véleményék és állásfoglalások által a település egységes táji és építészeti arculatának alakításának segítése,
 • együttműködés a Főépítészi Iroda  tevékenységi körébe tartozó ügyekben a Hivatal társirodáival.
Településképi eljárásokkal kapcsolatos feladatok
Véleményezési feladatok
 • közreműködés a települési önkormányzat Étv.-ben meghatározott építésügyi feladatainak az ellátásában.
 • a Főépítészi Iroda  tevékenységi körébe tartozó ügyekben véleményt ad a településpolitikai, településfejlesztési dokumentumok előkészítése során a település szerkezetet valamint városképet érintő kérdésekben.
 • a Főépítészi Iroda  tevékenységi körébe tartozó vagyongazdálkodási döntések meghozatalához előzetes vélemény-nyilvánítás,
Közzétételi feladatok
 
A Főépítészi Iroda  tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás:
Önkormányzati működéssel kapcsolatos feladatok
 • a Főépítészi irodához tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
 • a Főépítészi Iroda  tevékenységi körébe tartozó feladatok körében kötött szerződések szakmai ellenőrzése, teljesítés igazolás kiállítása, a Pénzügyi iroda bevonásával pénzügyi ellenőrzése,
 • a Főépítészi Iroda  tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása.
 
(frissítve: 2015.10.14.)

 

 


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Adóiroda

Ügyfélszolgálat

Főépítészi Iroda

Ügyintézés
   Webkamera

Belépés

Hírek